วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บทบาทสารสนเทศกับสังคม

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการใช้ชีิวิตในสังคมปัจจุบัน
     ในภาวะปัจจุบันสารสนเทศได้กลายเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ห้าที่มนุษย์เราขาดเสียมิได้ในการดำรงชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นสารสนเทศที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ  ในการผลิตสินค้าและบริการ  การบริหารการปกครองหรือจนถึงเรื่องเบา ๆ เรื่องไร้สาระ เป็นต้น
ดังนั้นสารสนเทศจึงมีหลากหลายรูปแบบและมีความสำคัญกับมนุษย์เป็นอย่างมาก
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาสังคม
     เทคโนโลยีสารสนเทศจัดว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศของทุกประเทศมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการจัดให้บริการสังคมพื้นฐาน
     เทคโนโลยีสารสนเทศจะมีผลกระทบต่อสังคมมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์จะเลือกใช้มันอย่างไรซึ่งในปัจจุบันมีการเปลี่ยนโฉมของเทคโนโลยีสารสนเทศไปมาก
สารสนเทศกับบุคคล
     การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดความต้องการและการใช้สารสนเทศของบุคคลเพิ่มมากขึ้นซึ่งมีการใช้สารสนเทศเพื่อทำให้เกิดความรู้และความเข้าใจเรื่องที่ตนเกี่ยวข้องและนำความรู้ความเข้าใจมาตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง
สารสนเทศกับสังคม
     -ด้านการศึกษา
           การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยครูผู้สอนทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำช่วยเหลือและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าด้วยตนเองส่งผลให้สารสนเทศมีความสำคัญต่อการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา
     -ด้านสังคม
          สารสนเทศช่วยพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพส่วนบุคคลให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข อีกทั้งช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
     -ด้านเศรษฐกิจ
          สารสนเทศมีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ที่เรียกว่า เศรษฐกิจบนฐานความรู้
     -ด้านวัฒนธรรม
          สารสนเทศเป็นรากฐานที่จำเป็นสำหรับความก้าวหน้าของอารยธรรม   สารสนเทศช่วยสืบทอด ค่านิยม  ทัศนคติ  ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
บทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการศึกษา
     ขณะนี้เกือบทุกประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพประชาชนโดยเน้นที่การศึกษาโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศบมาใช้และเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้เป็นระบบกลางที่มีราคาถูกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น